• 2008: Ganzjährige Ausbildung zum Feng Shui Berater am Feng Shui College Berlin

  • 2008: Seminar 5 Elemente im Raum bei Pao Siermann am Institut Mitte Berlin

  • 2008: Beraterfortbildung - Fortgeschrittenes Xuankong Fei Xing Feng Shui am Feng Shui College Berlin
  •